Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για το έργο «Κατασκευή Οδικού Τμήματος Ποτίδαια-Κασσάνδρεια του Οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας ν. Χαλκιδικής»


Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τη διαχείριση του έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Κατασκευή Οδικού Τμήματος Ποτίδαια-Κασσάνδρεια του Οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας ν. Χαλκιδικής» υπέβαλε στον Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης και αναφορά Προς το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ) την Παρασκευή 1 Ιουλίου η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα με την επικεφαλής Δέσποινα Χαραλαμπίδου. Ως αίτια στην μηνυτήρια αναφορά αναφέρονται η σοβαρή ζημία του ελληνικού δημοσίου από το έργο, η ταύτιση αναθέτουσας αρχής και φορέα υλοποίησης στο πρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και η αντίδραση της κατασκευάστριας εταιρείας στην αίτηση της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας για επανέλεγχο του έργου.  

Το Γραφείο Τύπου

*Ακολουθούν το πλήρες κείμενο της μηνυτήριας αναφοράς καθώς και η επιστολή προς το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ)

ΕΝΩΠΙΟΝ
Του κ. Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
Της ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ,Περιφερειακής Παράταξης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ,η οποία έλαβε μέρος στις Περιφερειακές εκλογές τον Μάιο του 2014 και εκπροσωπείται νόμιμα από   : την Δέσποινα Χαραλαμπίδου του Δημητρίου, Περιφερειακή Σύμβουλος της  Κεντρικής Μακεδονίας και επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, κατοικοεδρεύουσας στη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας αρ. 75 και εξέλεξε πλην της επικεφαλής και τους παρακάτω περιφερειακούς συμβούλους:
1.    Γεώργιου Θεοδωρόπουλου του Σπύρου, Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, κατοικοεδρεύοντος στη Θεσσαλονίκη, οδός Ερμού  αρ. 2.
2.    Αθανάσιου Χειμώνα του Θωμά, Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, κατοικοεδρεύοντος στη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας αρ. 76 και
3.    Λάζαρου Τόσκα του Ηλία, Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, κατοικοεδρεύοντος στη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας αρ. 76.
ΚΑΤΑ
Παντός υπευθύνου, συναυτουργού, αυτουργού και συνεργού.
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Άπαντες οι αναφέροντες είμαστε εκλεγμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ η πρώτη εξ ημών τυγχάνω  επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  . Υπό την ιδιότητά μας αυτή έχουμε εντοπίσει διάφορα προβλήματα που αφορούν την πορεία και τον τρόπο υλοποίησης δημοσίων έργων από την  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως φορέας υλοποίησης αυτών. Το τελευταίο διάστημα δε, τα όσα έχουμε εμείς κατά καιρούς εντοπίσει, απασχόλησαν και τον ημερήσιο τύπο. Και τελευταία η  είδηση της ποινικής δίωξης του μέχρι πρότινος προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΚΜ, για χειρισμούς στη διαχείριση του έργου του Κόμβου Κ 16 αλλά και άλλων έργων στην ΠΚΜ, που ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο κατά 2,1 εκατ. Ευρώ κόσμησε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.
Ένα έργο για το οποίο υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με ενέργειες και παραλείψεις των αρμοδίων οργάνων που έλαβαν χώρα είναι και το κάτωθι περιγραφόμενο έργο:
«Κατασκευή Οδικού Τμήματος Ποτίδαια-Κασσάνδρεια του Οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας ν. Χαλκιδικής ».
Για το εν λόγω έργο, το οποίο εγκαινιάστηκε από τον κύριο Περιφερειάρχη της ΠΚΜ στις 13/06/2016, υπογράφτηκε Συμπληρωματική σύμβαση μόλις 3 ημέρες πριν τα εγκαίνια του έργου ,δηλ. στις 10/06/2016 , συνολικού προϋπολογισμού  10.805.096,49 Ευρώ.
Το βασικό μέρος της  ανωτέρω περιγραφείσας συμπληρωματικής σύμβασης αφορούσε « Πρόσθετο μεταφορικό έργο για εισκόμιση θραυστών υλικών Ε4 και αδρανών υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών » με προϋπολογισμό για το κομμάτι αυτό 8.674.456,00 Ευρώ.
Επειδή στο περιγραφόμενο έργο, κατά την άποψή μας, συντρέχει περίπτωση σοβαρής ζημίας του Ελληνικού Δημοσίου και δη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία δύναται να έχει προκληθεί από παράνομες ενέργειες και παραλήψεις των αρμόδιων οργάνων και υπηρεσιών.
Επειδή αναθέτουσα αρχή και φορέας υλοποίησης του ανωτέρου έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Επειδή η με δημόσιο τρόπο τοποθέτησή μας στα όργανα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για επανέλεγχο του συγκεκριμένου έργου προκάλεσε την μήνιν  της κατασκευάστριας εταιρίας εναντίον της Περιφερειακής Παράταξης που νομίμως εκπροσωπώ.


Επειδή τα ως άνω διαπιστώθηκαν από εμάς, όπως προκύπτει από τα συνημμένα έγγραφα τα οποία τα συνυποβάλουμε:

1.    Το με αρ. Πρωτ. 2798/10-7-2015 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

2.    Το με αρ. Πρωτ. 3988/16-10-2015 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.


3.    Την 1073/2016 απόφαση του VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4.    Την Πράξη  389/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


5.    Την με αρ. Πρωτ. 22495/2-3-2015 απόφασης ΥΠΟΜΕΔΙ.

6.    Το πρακτικό 6 της 232 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.


7.    Την απόφαση 908/2016 Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ.

8.    Την πράξη 27 (Γνωμοδότηση του τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων).

9 .Γνωμοδότηση με αρ. πρωτ. 10543/2014, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.

10. Έγγραφο με αρ. πρωτ. 414271/9494/17-10/14 οικ. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ

11. Έγγραφο με αρ. πρωτ. 6120/22-10-2014 του ΥΠΟΜΕΔΙ.

12. Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου  «Κατασκευή Οδικού Τμήματος Ποτίδαια – Κασσανδρεία του Οδικού Κυκλώματος Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής».

13.  Απόφαση 2385/2015 της οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ.

14. Σχέδιο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

Πέραν των ανωτέρω σας υποβάλουμε συνημμένως και τα παρακάτω έγγραφα:

·         Εξώδικη δήλωση ΙΝΤΡΑΚΟΜ (26-6-2016)
·         Εξώδικη διαμαρτυρία ΙΝΤΡΑΚΟΜ (8-6-2016)
·         Δελτίο Τύπου της Παράταξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα»
·         Απάντηση παράταξης ΡΙΖΑΡΕΝ (13-6-2016)
·         Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο  της Π.Κ.Μ.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Να διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση για τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Θεσσαλονίκη  1/07/2016.
Η  Αναφέρουσα
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Επικεφαλής της ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.

Προς:
  1. Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
  2. Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ).

Στις 13/6/2016 εγκαινιάστηκε από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, το έργο «Κατασκευή Οδικού Τμήματος Ποτίδαια – Κασσανδρεία του Οδικού Κυκλώματος Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής».
Για το εν λόγω έργο, υπογράφτηκε μόλις πριν 3 ημέρες πριν και συγκεκριμένα στις 10/6/2016, συμπληρωματική σύμβαση, προϋπολογισμού 10.805.096,49 €.
Η Συμπληρωματική Σύμβαση, στο βασικό της μέρος αφορούσε “Πρόσθετο μεταφορικό έργο για εισκόμιση θραυστών υλικών Ε4 και αδρανών υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών” με προϋπολογισμό για το συγκεκριμένο μέρος, ποσού 8.674.456,00 €.
Επειδή θεωρούμε  ότι με την υπογραφείσα συμπληρωματική σύμβαση ,πιθανόν να συντρέχει περίπτωση σοβαρής ζημιάς του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Επειδή έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη υπογραφείσα σύμβαση πρέπει να επανελεγχθεί για την νομιμότητά της, παρακαλούμε για τη διενέργεια ελέγχου από την υπηρεσία σας.
Συνημμένα σας υποβάλλουμε τα παρακάτω έγγραφα:
1.    Το με αρ. Πρωτ. 2798/10-7-2015 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

2.    Το με αρ. Πρωτ. 3988/16-10-2015 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

3.    Την 1073/2016 απόφαση του VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4.    Την πράξη  389/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


5.    Την με  αρ.Πρ. 22495/2-3-2015 απόφασης ΥΠΟΜΕΔΙ.

6.    Το πρακτικό 6 της 232 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

7.    Την απόφαση 908/2016 Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ.

8.    Την πράξη 27-Γνωμοδότηση του τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.


9.    Την γνωμοδότηση με αρ. πρωτ. 10543/2014, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.

10. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 414271/9494/17-10/14 οικ. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ.


11. Έγγραφο με αρ. πρωτ. 6120/22-10-2014 του ΥΠΟΜΕΔΙ.

12. Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου  «Κατασκευή Οδικού Τμήματος Ποτίδαια – Κασσανδρεία του Οδικού Κυκλώματος Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής».


13.  Την απόφαση 2385/2015 της οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ.

14. Το σχέδιο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου Εξώδικη δήλωση ΙΝΤΡΑΚΟΜ (26-6-2016).

15. Εξώδικη διαμαρτυρία ΙΝΤΡΑΚΟΜ (8-6--2016).16.  Εξώδικη διαμαρτυρία ΙΝΤΡΑΚΟΜ (26-6-2016).


17.  Δελτίο Τύπου της Παράταξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα».


18.  Απάντηση παράταξης ΡΙΖ.ΑΡ.ΕΝ. (13-6-2016).


19. Εισήγηση στην συνεδρίαση του Π.Σ. ( 27/06/2016 ) της Π.Κ.Μ. της ΡΙΖ.ΑΡ.ΕΝ.

20. Αντίγραφο της  Μηνυτήριας Αναφοράς που κατατέθηκε από την επικεφαλής της ΡΙΖ.ΑΡ.ΕΝ. στις 1/7/2016, στον Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης.

.
Με τιμή
Για την περιφερειακή Παράταξη Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα
Η επικεφαλής
Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Επικοινωνία: rizospastikiaren@gmail.com, dxaralampidou@gmail.com, τηλ.6972470577
Διεύθυνση επικοινωνίας: Βασιλίσσης Όλγας 198, Τ.Κ.54 110,Θεσσαλονίκη,
γραφείο Περιφερειακής Παράταξης ΡΙΖ.ΑΡ.ΕΝ. ,τηλ.231 3319842.